``

Last update: 18-02-2018.

 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe commissieleden voor de VFR-commissie.

Taakomschrijving VFR-commissie:

De VFR commissie heeft een controlerende functie op naleving van het VFR door RRCN leden. De VFR commissie heeft hierbij een adviserende en ondersteunende rol naar het bestuur van de RRCN.

De VFR commissie ondersteunt het bestuur bij onderzoek naar ontwikkelingen in de kynologie en rasgebonden (gezondheids)onderzoeken indien deze aanpassingen vereisen in het VFR.

Als commissielid is kynologische en/of juridische kennis een vereiste.

Als je interesse hebt voor een functie als commissielid kun je je door middel van een motivatiebrief tot 15 april 2018 aanmelden via e-mail


Mededeling bestuur:

Het bestuur stelt u, mede langs deze weg, op de hoogte van de bezetting van de VFR-commissie.
Deze bestaat vanaf 5 februari 2018 uit Jørna van Wingerden en Dick Laninga. Zij zullen (tijdelijk) hun werkzaamheden voor de commissie hervatten.


Nakomelingendag 2018

Meer Informatie en inschrijven over de nakomelingendag 22-04-2018.


Nieuwe VFR

De Raad van Beheer heeft bij brief van 27 november 2017 goedkeuring verleend aan de voorgestelde wijzigingen van het Verenigingsfokreglement (VFR) van onze vereniging, zoals deze tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april jl. zijn besproken. Het gewijzigde VFR treedt in werking met ingang van 1 december 2017. De Raad heeft nog een aanpassing doorgevoerd naar aanleiding van de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer van juni 2016. Het betreft hier artikel 4.1. De nieuwe tekst luidt als volgt:

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

De RvB heeft aangegeven dat dit een verplichte toevoeging betreft en dat de leden van de RRCN deze wijziging niet hoeven goed te keuren.

Meer informatie


Nieuw clubwinkel

Klik hier om een kijkje te nemen in de nieuwe clubwinkel. Meer informatie


JME


Helaas heeft het bestuur van de RRCN moeten constateren dat er nog steeds gefokt wordt met honden die niet, of te laat, worden getest op JME (juvenile myclonische epilepsie).
Wij willen onze fokkers uitdrukkelijk verzoeken hun bijdrage aan de gezondheid van ons ras serieus te nemen en deze te bewaken.
Daar er (nog) geen artikel aangaande het verplicht testen op JME in het VFR is opgenomen, willen wij de bij de RRCN aangesloten fokkers DRINGEND verzoeken hun verantwoordelijk te nemen.

TEST BEIDE OUDERDIEREN ALVORENS TOT DEKKING OVER TE GAAN.

Het bestuur van de RRCN zal in de komende ALV haar leden vragen toestemming te geven tot aanpassing van ons VFR.

ASPIRANT PUPPY-EIGENAREN

Vraag, alvorens tot aanschaf van een pup over te gaan, naar de testuitslagen van BEIDE ouderdieren. Dit zou u voor veel ellende en verdriet kunnen behoeden.

Een verparing tussen een drager van JME en een JME-vrije hond geeft GEEN lijders aan deze vreselijke vorm van epilepsie. Drager maal drager geeft lijders aan JME.

JME vrij is JME N/N JME drager is JME/ N JME lijder is JME/JME

Activiteiten
Foto`s winnaars Kampioenschapclubmatch 2017

BOB Aminiafu’s Hishima Henorr eig. De heer Salm
BOS Casa Nova Cura Pollux Ayoola eig. mevrouw Gravendeel-BaarsMededelingen


Advertenties op marktplaats.

Op Marktplaats wordt regelmatig geadverteerd door fokkers die beweren lid te zijn van de RRCN of te fokken volgens de richtlijnen en/of gezondheidseisen van de RRCN. Vaak is dit is niet juist! Fokken volgens de richtlijnen van de RRCN kan alleen door leden van de RRCN omdat alleen deze leden recht hebben op de nestinventarisatie. Nestinventarisatie houdt in dat alle pups van bij de RRCN aangesloten fokkers door twee afgevaardigden van de club worden gecontroleerd op algehele gezondheid, welzijn en rasspecifieke zaken als bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Dermoïd Sinus. Dit wordt gedaan op een leeftijd van zes á zeven weken nadat de pups gecheckt en gechipt zijn door de Raad van Beheer. De inventarisatiepapieren kunt u bij de fokker opvragen, iedere pup heeft een eigen formulier.

De pups welke op onze website door de fokkers aangeboden worden zijn gefokt uit ouders welke voldoen aan de gezondheids-, gedrags- en welzijnseisen van ons fokreglement (www.rrcn.nl/VFR/vfr.php). Daarnaast beveelt de RRCN haar fokkers zeer dringend aan de pups te verkopen in combinatie met een deugdelijk koopcontract waarin de onderlinge afspraken tussen fokker en koper duidelijk worden vastgelegd. Dit dient even vanzelfsprekend te zijn als het geven van uitgebreide informatie en levenslange ondersteuning aan de koper.

Onder het kopje ‘Fokken’ vindt u onze fokkerslijst, hierop staan alle bij de RRCN aangesloten fokkers vermeld. Incidenteel fokt een van onze leden een nest zonder zich als officieel fokker te registeren – ook deze pups dienen te voldoen aan het Verenigingsfokreglement. Wilt u zeker weten of u met een RRCN lid te maken heeft? Neem dan contact met ons op via de ledenadministratie

De RRCN spant zich op verschillende manieren in om haar leden op een verantwoorde manier te laten fokken en zowel haar fokkers als pupkopers bij te staan met informatie en advies.

Nieuws van de redactie!

Helaas hebben Jacha Rootlieb, Suzanne Najjar en Miriam Eijgenstein besloten hun werkzaamheden voor de redactie van ons clubblad neer te leggen. Natuurlijk willen we ze hartelijk bedanken voor hun inzet en het mooie clubblad wat ze de afgelopen tijd hebben gemaakt.

Gelukkig hebben we Elise Jansen, Crista van Toor, Heleen Heijmans en Christien van Rennes bereid gevonden om deel uit te gaan maken van de een nieuwe redactie.

Mocht u leuke verhalen hebben voor het clubblad of een goed idee, dan kunt u dit aan de redactie laten weten door een mail te sturen naar redactie@rrcn.nl


Informatie mbt Juvenile Myoclonic Epilepsy

Het bestuur is zich er van bewust dat er binnen de ridgebackwereld ernstige onrust is ontstaan naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van MEP. Het bestuur van de RRCN zal op korte termijn een goed gefundeerd artikel op de website en facebook pagina plaatsen.

Bij interesse kunt u zich aanmelden voor de facebookgroep https://www.facebook.com/groups/1002236773191930/?fref=ts waar gesproken wordt over MEP.
(Deze facebook groep staat niet in verband met de RRCN).


Foto`s NKD 2015

Foto`s NKD 2015 gemaakt door Edward, Kees en Simon Zie hier


Clubwinkel

In de clubwinkel zijn een aantal nieuwe artikelen


Raadar

Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer

Archief Raadar edities


RRIN

Op dit moment zoekt er Geen R.R. een nieuw thuis
16-08-2017


Opgericht 15 september 1979.

Lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
De vereniging stelt zich ten doel fokkers en liefhebbers van Rhodesian Ridgebacks nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen.


Voor veranderingen of opmerkingen m.b.t. de site e-mail Frits Troost

Blijf op de hoogte van de laatste veranderingen via onze RSS feed
  


Disclaimer